Koma nagura

Koma nagura

Koma nagura , 88g …
Elle va bientôt arriver .
Pour info, plus fin que le trio Botan, Mejiro, Tenjou

On fait donc Botan –> Mejiro –> Tenjou –> Koma